شما رفتن به بازاریابی اتوماسیون واژه نامه

اگر شما تازه شروع به کاوش صنعت اتوماسیون بازاریابی هستید، شما در سراسر برخی از اصطلاحات که شما با آن کاملا آشنا هستید (و حتی اگر شما آشنایی با صنعت اتوماسیون اجازه دهید این اتفاق می افتد – صادقانه) آمده است. از پرورش منجر به اتوماسیون قوانین برخی از اصطلاحات …