10 گام برای تصویب بازاریابی اتوماسیون 101

اگر شما فقط با اتوماسیون بازاریابی شروع کنید, سپس احتمالا شما آماده برای شروع به یادگیری چگونه شما می توانید آن را برای تقویت روابط مشتری و بهبود تولید سرب و افزایش ROI استفاده. پس از همه، همین دلیل است که شما سرمایه گذاری در بازاریابی اتوماسیون در وهله اول …